Serveis

Auditoria de Comptes Anuals, individuals i consolidades, obligatòries i voluntàries.

Tal i com estableix la Llei d’Auditoria de Comptes (R.S.L. 1/2011 de 1 de juliol):

“… s’entendrà per auditoria de comptes l’activitat consistent en la revisió i verificació de les comptes anuals, així com d’altres estats financers o altres documents comptables, elaborats segons el marc normatiu d’informació financera aplicable, sempre que aquesta activitat tingui per objecte l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat dels citats documents que pugui tenir efectes enfront de tercers.
L’Auditoria de comptes anuals consistirà en verificar aquestes comptes als efectes de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat auditada, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable; també comprendrà, si és el cas, la verificació de la concordança de l’informe de gestió amb les comptes corresponents.

L’Auditoria de comptes tindrà necessàriament que estar realitzada per un auditor de comptes o una societat d’auditoria, mitjançant l’emissió del corresponent informe i amb subjecció als requisits i formalitats establerts a la Llei d’Auditoria.
La Normativa obliga a sotmetre a auditoria de comptes anuals a les empreses que durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cada un d’ells, al menys dos de les següents circumstàncies:

· Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2,85 milions d’euros.
· Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 5,7 milions d’euros.
· Que la mitja del nombre de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.”

Auditoria de Comptes Anuals i Informe Complementari de Cooperatives amb Secció
de Crèdit sol·licitat per determinades Entitats supervisores.

Les cooperatives amb secció de crèdit estan obligades per Llei a presentar davant l’Entitat Supervisora corresponent (Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya, etc.) un informe complementari sobre el compliment de determinats coeficients.

Informes especials establerts a la Normativa Mercantil.

· Informe sobre augments de capital.
· Informe sobre reduccions de capital per restablir l’equilibri patrimonial.
· Informe sobre la separació o exclusió de socis en societats de responsabilitat limitada.
· Informe sobre aportacions no dineràries en les transformacions de societats.
· Informe sobre projectes de fusió i extinció de societats fusionades.
· Informe especial sobre emissió d’obligacions convertibles.

Informe de Revisió de Comptes justificatives de Subvencions.

Auditoria de Declaració de Ecoembes / Ecovidrio.

Totes les empreses que estan legalment obligades a auditar les seves Comptes Anuals hauran de presentar, abans de 31 de maig de cada exercici, un Informe de Procediments acordats revisant la Declaració Anuals d’Envasos, elaborat pels seus auditors, tal i com estableix el Contracte d’Adhesió.

Procediments Concursals.

Inici

Ens diferenciem per la qualitat i el compromís proper que oferim als nostres clients.
Qualitat
Ens esforcem a aconseguir l’excel·lència en tots els nostres treballs.
Rigor
El nostre objectiu és transmetre recomanacions que van més enllà dels requisits formals.
Valor Afegit

Empresa

equipo audiponent lerida

Enrique Aguado. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Enrique Aguado
Socio
Auditor-Censor Jurat de Comptes

ROAC 1525.
Professor Mercantil.
eaguado@audiponent.com

Miriam Aguado. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Miriam Aguado
Sòcia
Auditora-Censora Jurada de Comptes

ROAC 17744.
Llicenciada en Ciències Econòmiques
i Empresarials (UNED).
Diplomada en Ciències Empresarials (UdL).

maguado@audiponent.com
Vicente Cebollero. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Vicente Cebollero
Soci
Auditor-Censor Jurat de Comptes

ROAC 02373.
Professor Mercantil.
Llicenciat en Direcció
i Administració d’Empreses (UAO).

vicente@audiponent.com
Javier Cebollero. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Javier Cebollero
Soci
Auditor-Censor Jurat de Comptes

ROAC 17858.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB).
Diplomat en Ciències Empresarials (UdL).

javier@audiponent.com

Contacte

Audi Ponent · General Brito 2 (Lleida)

General Brito 2, 3er B
25007 Lleida
Teléfono 973 254 935
lleida@audiponent.com

Audi Ponent · Mn. Cinto Verdaguer 3, Almacelles (Lleida)

C/ Mn. Cinto Verdaguer 3
25100 Almacelles (Lleida)
Teléfono 973 740 145
almacelles@audiponent.com

Blog

Contacto

Audi Ponent · General Brito 2 (Lleida)

General Brito 2, 3º B
25007 Lleida
Teléfono 973 254 935
lleida@audiponent.com

Audi Ponent · Mn. Cinto Verdaguer 3, Almacelles (Lleida)

C/ Mn. Cinto Verdaguer 3
25100 Almacelles (Lleida)
Teléfono 973 740 145
almacelles@audiponent.com

Servicios

Auditoría de Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, obligatorias y voluntarias.

Tal y como establece la Ley de Auditoria de Cuentas (R.S.L. 1/2011 de 1 de julio):

… “se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.La auditoría de las cuentas anuales consistirá en verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación; también comprenderá, en su caso, la verificación de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas.

La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, mediante la emisión del correspondiente informe y con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la presente ley.
La Normativa obliga a someter a auditoría de cuentas anuales a aquellas empresas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, en la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

· Que el total de las partidas del activo no supere los 2,85 millones de euros.
· Que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 5,7 millones de euros.
· Que el número de media de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.”

Auditoría de Cuentas Anuales e Informe complementario de Cooperativas con Sección
de Crédito solicitado por determinadas Entidades Supervisoras.

Las cooperativas con sección de crédito vienen obligadas por Ley a presentar ante la Entidad Supervisora correspondiente (Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya, etc.) un informe complementario sobre el cumplimiento de determinados coeficientes.

Informes especiales establecidos en la Normativa Mercantil.

· Informe sobre aumentos de capital.
· Informe sobre reducciones de capital para restablecer el equilibrio patrimonial.
· Informe sobre la separación o exclusión de socios en sociedades de responsabilidad limitada.
· Informe sobre aportaciones no dinerarias en las transformaciones de sociedades.
· Informe sobre proyectos de fusión y extinción de sociedades fusionadas.
· Informe especial sobre emisión de obligaciones convertibles. 

Informe de Revisión de Cuentas justificativas de Subvenciones.

Auditoria de Declaración de Ecoembes/Ecovidrio.

Todas las empresas que están legalmente obligadas a auditar sus Cuentas Anuales deberán presentar, antes del 31 de mayo de cada ejercicio, un Informe de Procedimientos Acordados revisando la Declaración Anual de Envases, elaborado por sus auditores, según se establece en el Contrato de Adhesión.

Procedimientos Concursales.

Empresa

equipo audiponent lerida

Enrique Aguado. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Enrique Aguado
Socio
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

ROAC 1525.
Profesor Mercantil.
eaguado@audiponent.com

Miriam Aguado. Audi Ponent. Auditora-Censora Jurada de Cuentas
Miriam Aguado
Socia
Auditora-Censora Jurada de Cuentas

ROAC 17744.
Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales (UNED).
Diplomada en Ciencias Empresariales (UdL).

maguado@audiponent.com
Vicente Cebollero. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Vicente Cebollero
Socio
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

ROAC 02373.
Profesor Mercantil.
Licenciado en Dirección y Administración
de Empresas (UAO).

vicente@audiponent.com
Javier Cebollero. Audi Ponent. Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Javier Cebollero
Socio
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

ROAC 17858.
Licenciado en Dirección y Administración
de Empresas (UB).
Diplomado en Ciencias Empresariales (UdL).

javier@audiponent.com

Intro

Blog

Inicio

Nos diferenciamos por la calidad y el compromiso cercano que ofrecemos a nuestros clientes.
Calidad
Nos esforzamos en conseguir la excelencia en todos nuestros trabajos.
Rigor
Nuestro objetivo es transmitir recomendaciones que van más allá de los requisitos formales.
Valor añadido