Serveis

Auditoria de Comptes Anuals, individuals i consolidades, obligatòries i voluntàries.

Tal i com estableix la Llei d’Auditoria de Comptes (R.S.L. 1/2011 de 1 de juliol):

“… s’entendrà per auditoria de comptes l’activitat consistent en la revisió i verificació de les comptes anuals, així com d’altres estats financers o altres documents comptables, elaborats segons el marc normatiu d’informació financera aplicable, sempre que aquesta activitat tingui per objecte l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat dels citats documents que pugui tenir efectes enfront de tercers.
L’Auditoria de comptes anuals consistirà en verificar aquestes comptes als efectes de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat auditada, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable; també comprendrà, si és el cas, la verificació de la concordança de l’informe de gestió amb les comptes corresponents.

L’Auditoria de comptes tindrà necessàriament que estar realitzada per un auditor de comptes o una societat d’auditoria, mitjançant l’emissió del corresponent informe i amb subjecció als requisits i formalitats establerts a la Llei d’Auditoria.
La Normativa obliga a sotmetre a auditoria de comptes anuals a les empreses que durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cada un d’ells, al menys dos de les següents circumstàncies:

· Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2,85 milions d’euros.
· Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 5,7 milions d’euros.
· Que la mitja del nombre de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.”

Auditoria de Comptes Anuals i Informe Complementari de Cooperatives amb Secció
de Crèdit sol·licitat per determinades Entitats supervisores.

Les cooperatives amb secció de crèdit estan obligades per Llei a presentar davant l’Entitat Supervisora corresponent (Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya, etc.) un informe complementari sobre el compliment de determinats coeficients.

Informes especials establerts a la Normativa Mercantil.

· Informe sobre augments de capital.
· Informe sobre reduccions de capital per restablir l’equilibri patrimonial.
· Informe sobre la separació o exclusió de socis en societats de responsabilitat limitada.
· Informe sobre aportacions no dineràries en les transformacions de societats.
· Informe sobre projectes de fusió i extinció de societats fusionades.
· Informe especial sobre emissió d’obligacions convertibles.

Informe de Revisió de Comptes justificatives de Subvencions.

Auditoria de Declaració de Ecoembes / Ecovidrio.

Totes les empreses que estan legalment obligades a auditar les seves Comptes Anuals hauran de presentar, abans de 31 de maig de cada exercici, un Informe de Procediments acordats revisant la Declaració Anuals d’Envasos, elaborat pels seus auditors, tal i com estableix el Contracte d’Adhesió.

Procediments Concursals.