Regulació per a les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya

El nou Decret 49/2014, de 8 d’abril, modifica el règim del Decret 280/2003 en relació al funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya. En concret, modifica els articles 5, 7 i 8 de l’esmentat Decret 280/2003. La regulació general i bàsica de les cooperatives de Catalunya es troba a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, i la de les seccions de crèdit d’aquestes cooperatives a la Llei 6/1998, de 13 de maig.

Les seccions de crèdit són un òrgan autònom dins les cooperatives, i també poden tenir un patrimoni autònom a la resta de la societat (però mantenint la responsabilitat unitària de la cooperativa pel que fa a les seves obligacions).

L’objectiu d’aquest Decret és millorar el funcionament de les seccions de crèdit, la transparència de les cooperatives, el poder de l’assemblea i la solvència d’aquest tipus de societat.

Amb el Decret 49/2014 el total de passiu exigible de la cooperativa (passiu a curt i llarg termini, com deutes a proveïdors i creditors) no podrà excedir en més de nou vegades els recursos propis de la cooperativa (als recursos propis trobem partides com el capital social i reserves de la cooperativa). Per tant, el que es busca és millorar o assegurar la solvència d’aquestes societats.

A més, els recursos propis de la cooperativa no poden ser inferiors al 50% dels saldos de l’immobilitzat material i immaterial net (un cop deduïts els saldos de les subvencions de capital obtingudes perquè la cooperativa es financi).

Quan una cooperativa té la seva major activitat a la secció de crèdit ha de reconèixer el seu caràcter de cooperativa de crèdit, en lloc de l’altra o altres activitats que suposadament tingui com a principal. El Decret 49/2014, pel que fa a aquest fet, estableix que aquestes cooperatives tindran com a activitat principal la d’atorgament de crèdit quan:

Els actius de la secció de crèdit siguin més d’un 85% de la cooperativa en relació amb els actius totals d’aquesta (amb els immobles valorats a preu de mercat mitjançant taxació independent o bé el seu valor comptable net).
Els ingressos corrents de la secció de crèdit siguin més d’un 50% de la cooperativa en relació als ingressos de la resta de seccions de la cooperativa (sense incloure els de la secció de crèdit).
Els saldos creditors a la secció de crèdit de socis col·laboradors siguin més d’un 30% del total de saldos de creditors de socis a aquesta secció.

Pel que fa als actius de la secció de crèdit, s’estableix que només poden ser aportats en garantia o ser objecte de pignoració.